خازن 

خازن

خازن یک فاراد (ظرفیت واقعی) شرکت خوش نام DLS،طراحی شده با ظرفیت یک فاراد واقعی برای ذخیره سازی انرژی وتکمیل تقویت کنندهای صوتی بدلیل شارژ ودشارژ سریع این خازن افت ولتاژ کاهش و باس کلی سیستم صوتی شما

طراحی شده با ظرفیت یک فاراد واقعی برای ذخیره سازی انرژی وتکمیل تقویت کنندهای صوتی بدلیل شارژ ودشارژ سریع این خازن افت ولتاژ کاهش و باس کلی سیستم صوتی شما بهبود میبخشد.

پ.ن: فاصله خازن با امپلی فایر مصرف کننده باید نزدیک به هم باشند تا عملکرد خازن بخوبی انجام شود.

ازبرق باتری به خازن و از خازن به امپلی فایر بصورت موازی نصب میشود.

خازن یک محصول وجود دارد.